Deutsch
English
Espanol

Korea

Young In Scientific Co., Ltd.


Young-Wha Bldg. 547
Shin Sa-Dong, Kang Nam-Ku
Seoul, 135-890
Korea
Tel. +82 2 - 5 19 73 00
Fax +82 2 - 5 19 74 00
E-Mail: younginc@chollian.net
Web: www.youngin.com